مرور برچسب

بازار سرمايه

طاعون بانکی

محدود کردن فعالیت‌های بانکی به یک دسته از فعالیت پیامدهای متفاوتی برای بازار سرمایه دارد / طرح‌هایی که منجر به ثبات بیشتر بازارهای سرمایه می‌شوند اما…