مرور برچسب

یزد

نشانه های مرگ اصفهان

اصفهان دارد آرام آرام می‌میرد ... منتها نه به آن دلیل که فراموش شده بود! بل از آن رو که یادمان رفته بود رمز پایداری و نشاط دیار زنده‌رود در دوری جستن…