مرور برچسب

کیفیت خدمات

خبر بد برای خریداران خودرو

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای ملی رقابت اظهار کرد: طبق دستورالعمل فعلی شورای رقابت شاخص های مختلفی در قیمت خودرو تاثیرگذار است و مکانیزم هایی…