مرور برچسب

کانون بانک ها

جای خالی کانون بانک ها

شاید جای هیچ نهادی به اندازۀ کانون بانک‌ها خالی نیست. نهاد خودانتظام صنفی که می‌تواند در تمام فراز و فرودها در کنار نهاد ناظر در هدایت صنعت بانکداری…