مرور برچسب

کارت هوشمند ملی

مشکلات صدور کارت هوشمند ملی

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: کمبود نیرو، فضای فیزیکی و اعتبار معاونت فناوری سازمان ثبت احوال کشور به عنوان متولی کارت هوشمند ملی از جمله مشکلات…

جزئیات صدور کارت هوشمند ملی

معاون فن آوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه افراد فاقد کارت ملی در اولویت دریافت کارت هوشمند ملی قرار دارند، گفت: صدور کارت هوشمند…