مرور برچسب

کارت بانکی

کارت ملی کارت بانکی شد؟!

تجمیع کارت‌های بانکی در یک کارت چند سالی است که مطرح شده و تابستان امسال از تجمیع کارت‌های یک بانک در کارت ملی به عنوان نخستین گام خبر داده شد اما…