مرور برچسب

کارتخوان فروشگاهی

پیشتازی سپ از به پرداخت ملت در تعداد تراکنش های اسفند۹۹/کسب ۳۴/۸درصدی «تاپ» از سهم بازار تراکنش های…

آمارهای شاپرک حاکی از آن است، در اسفند ماه 1399 شرکت پرداخت الکترونیک سامان در تعداد تراکنش ها از شرکت به پرداخت ملت پیشی گرفته و با سهم تعدادی 19/88…