مرور برچسب

پرسپولیس

همه آنچه در نود گذشت

برنامه دوشنبه شب بر محوریت بازی پرسپولیس و سپاهان بنا شده بود .برنامه ای که سوال اش در مورد آینده پرسپولیس بود و رتبه ته جدولی این تیم سبب شد بود که…