مرور برچسب

پرداخت های موبایلی

پرداخت با موبایل خوب یا بد؟

با بررسی مکالمات مردم انگلستان در توییتر و استخراج آمار از این مکالمات چنین استنباط می شود که نظرات منفی در خصوص پرداخت های موبایلی دو برابر بیشتر از…