مرور برچسب

پرداخت الکترونیک

NFC در انتظار شاپرک۲

ورود به سرفصل استانداردهای شاپرک2 باعث گسترش سبد محصول صنف پرداخت و ورود به بازارها و محصولات جدید خواهد بود اما الزامات فنی و آزمایشات برای ورود به…