مرور برچسب

پرداخت الکترونیک

اصلاح ناترازی شبکه بانکی با بهره گیری از ظرفیت های قانونی/ مرجعیت بخشیدن به نرخ های مرکز مبادله/…

دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران با بررسی عوامل ساختاری و تاریخی تورم مزمن و ناترازی ها در اقتصاد ایران به تشریح…