مرور برچسب

هوشمندسازي

هوشمندی مکانی و کاربردهای آن

هوشمندی مکانی1 به قابلیت سازماندهی و درک پدیده‌های پیچیده از طریق به‌کارگیری ارتباطات جغرافیایی ذاتی موجود میان اطلاعات در اختیار سازمان گفته می‌شود.