مرور برچسب

هفته قطار

حادثه اي كه به خير گذشت

اگر چه در حادثه شنبه شب اين هفته قطار مشهد ـ اصفهان كه عليرغم خروج لوكوموتيو از ريل و واگن هاي آن به خير گذشت و هيچ كشته ومصدومي نداشت ولي اين حادثه…