مرور برچسب

نوآوری باز

نقش ارتباطات در خلق هم افزایی

خلق هم افزایی میان شرکت های زیرمجموعه هلدینگ های مادرتخصصی، نه‌تنها دستاوردهای چشمگیری برای هلدینگ که برای تک‌تک شرکت های آن در پی خواهد داشت.هلدینگ…