مرور برچسب

نقدینگی

کاربردهای رمز ریال

از نظر ارزش، هر رمزریال دقیقا به اندازه‌ی یک اسکناس کاغذی ارزش دارد. هدف ایجاد رمز ریال برتری امنیت بالا برای دارنده‌گان، کاهش هزینه‌ی چاپ اسکناس و…