مرور برچسب

نروژ

نروژ را سرلوحه خود کنیم

با توجه به اینکه عنوان می‌شود نفت و درآمد و منابع حاصل از آن متعلق به همه نسل‌هاست، دولت‌های مختلف در مورد پول نفت، رویکردهای مختلفی داشته‌اند.