مرور برچسب

مدیر عامل

مرد ملی

بانک ملی دارای شعبه‌های بزرگ بود مثلا شعبه بازار 600-700 نفر پرسنل داشت . شعبه خیلی کوچک 10-12 نفر کارمند داشت. اما بانک صادرات آمد با 2 نفرحتی…

مرد ملی

بانک ملی دارای شعبه‌های بزرگ بود مثلا شعبه بازار 600-700 نفر پرسنل داشت . شعبه خیلی کوچک 10-12 نفر کارمند داشت. اما بانک صادرات آمد با 2 نفرحتی…