مرور برچسب

مجمع عمومی

مجمع بانک دی به تنفس خورد

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی که قرار بود ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه 29 تیر برگزار شود به دلیل نرسیدن صورت های مالی حسابرسی شده شرکت، به تنفس خورد.…