مرور برچسب

مانده گیری

ساختار کارمزد انتقال وجه

برای انتقال وجه بین بانکی به صورت کارت به کارت، تا یک میلیون تومان، مبلغ 500 تومان کارمزد و به میزان هر یک میلیون تومان بعدی، 200 تومان به صورت پلکانی…