مرور برچسب

لحاظ شود

وام ازدواج بیشتر می‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در بودجه آینده 3هزار میلیارد تومان برای افزایش وام ازدواج جوانان تصویب کردیم گفت: در صورتی که این میزان در…