مرور برچسب

قاجاریه

تاریخ قاجاریه/اینفوگرافی

قاجار، قاجاریه یا قاجاریان دودمانی بودند که از حدود سال 1174 تا 1304 بر ایران فرمان راندند. بنیانگذار این سلسله آقامحمد خان است که رسماً در سال 1174…