مرور برچسب

فینوپیا

ارزش یک NFT چگونه مشخص می شود

بیشتر NFT ها، مخصوصاً توکن‌هایی که با استفاده از هنر دیجیتال ایجاد می‌شوند، دارایی‌های سوداگرانه‌ای هستند و ارزش خود را تنها از حدس و گمان و دست به…