مرور برچسب

فینتک

توصیف مدیرعامل هیتوبیت از بهترین‌ فین‌تک / تمرکز بر ارائه سرویس‌های تخصصی به‌جای اصرار بر کامل بودن…

خدماتی که توسط شرکت‌های فناوری‌های نوین مالی ارائه می‌شود متنوع است و به یکی از زمین‌های رقابت بین شرکت‌های مذکور تبدیل شده است؛ موضوعی که صالح…