مرور برچسب

فناوری نوین

روندهای نظارت فناورانه

فینتک ها بازیگران جدید بازارهای مالی هستند و فعالیت‌هایشان را در حوزه‌‌های مختلف چون بازار پول، سرمایه، بیمه وغیره در دنیا گسترش داده اند.