مرور برچسب

فرهاد فائز

فائز هم شاپرکی شد

در مراسمی ضمن تودیع مهندس علی رضا موسوی، دکتر فرهاد فائز به عنوان معاون خدمات شبکه پرداخت شرکت شاپرک معرفی شد.