مرور برچسب

عملکرد شرکت های پرداخت

آخر پرداخت خوش است

آمارهای شبکه پرداخت حاکی از آن است که این شبکه از آخرین ظرفیت‌های خود استفاده کرده است و تنها مسئله فقط رقابت بین شرکت‌ها در کسب درآمد بیشتر از این…