مرور برچسب

علوم انسانی

توصیه به روسای دانشگاه‌ها

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات، فناوری با بیان اینکه بخشی از مدیران فرهنگی در دانشگاه‌ها متخصص این حوزه نیستند، به روسای دانشگاه‌ها توصیه…