مرور برچسب

طهماسب مظاهری

نیاز به شتاب بیشتر/یادداشت

اعلام نرخ رشد 6/4 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری از دو جهت خبری خوشحال‌کننده است؛ اول آنکه بیانگر افزایش سطح تولید ناخالص ملی بعد از یک دوره…