مرور برچسب

طرحهای فرهنگسازی بانک

تاخیر بزرگ در بخش تبلیغات و فرهنگ سازی شاپرک/بانک مرکزی به دغدغه ها پاسخ دهد/بهبود دائمی نظام پرداخت…

ایجاد تعادل و بهبود دائمی در نظام پرداخت کشور یکی از اهداف اصلی ایجاد شاپرک است./یک تاخیر بزرگ در بخش مهم تبلیغات و فرهنگ سازی است که می بایست از قبل…