مرور برچسب

صندوق کارآفرینی امید

نوفن؛ مسیر انتقال فناوری به روستا/سرمایه گذاری؛ الگوی انتقال فناوری به کسب و کارهای حوزه کشاورزی و…

هادی آقابابایی؛ مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در تشریح «طرح روستای نوفن» گفت: این طرح به منظور توسعه کسب و کارهای روستایی، از طریق انتقال فناوری به…