مرور برچسب

صاویر

مورچه ها چپ دست هستند

دانشمندان می گویند انتخاب دست برای نوشتن و یا کارکردن حاکی از توانمندی خاص افراد برای کارکردهای اجرایی است.یافته های آنها نشان می دهد که این ویژگی در…