مرور برچسب

صادرات کالا

اعلام سیاست جدید ارزی دولت

وی در ادامه اظهار داشت: حوزه معدن بالقوه ارزآوراست اما به دلیل دیربازده بودن نیازمند زمان بیشتری است ولی حوزه صنعت، می تواند فوری ارز ایجاد کند.