مرور برچسب

شرکت خدمات

ضرورت پوست اندازی بانک ها

دکتر فرهاد فائزکارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی با این پیش‌فرض که وظیفه اصلی بانک به جمع‌آوری منابع و پرداخت آن در قالب تسهیلات محدود شود، راهی جز این…