مرور برچسب

شاهین نجفی دستگیر شد

«شاهین نجفی» دستگیر شد؟

شنیده ها حکایت از آن دارد که شاهین نجفی خواننده هتاکی که در برخی از ترانه های خود به ساحت امامان معصوم (ع) توهین می کند، در دستگیر شده است.