مرور برچسب

سایت اتاق ایران

اثبات شفافیت اتاق ایران

بر مبنای خبر جدیدی که توسط سایت اتاق ایران منتشر شده‌است، این‌بار به‌طور رسمی و در نتیجه همکاری اتاق و مجلس شورای‌اسلامی، گزارش تحقیق و تفحص مجلس…