مرور برچسب

سامانه پل

تحقق اکوسیستم پرداختِ باز

در مسیر پلتفرم شدن، که مقدمه اکوسیستم پرداخت باز محسوب می‌شود، پنج عامل« مقررات، زیرساخت تعاملی، امنیت، منظومه عملیاتی و سپهر خدمت» از اهمیت کلیدی…