مرور برچسب

سازمان تامین اجتماعی

رشد بیمه بیکاری منفی شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یکی از موفقیت های سازمان در خصوص بیمه بیکاری گفت: رشد تعداد بیمه بیکاری های ما درسال جاری برای نخستین بار…