مرور برچسب

زن و شوهر

با پُرخورها ازدواج نکنید!

ه طور طبیعی بین الگوی زندگی افراد مجرد و متاهل تفاوت‌هایی وجود دارد و کمتر فردی را می‌توان پیدا کرد که پس از ازدواج، همان رفتارهای دوران مجردی را…