مرور برچسب

ریسک

فرهنگ بیمه، چالش در معنا

عبارت فرهنگ، عبارتی پر چالش است. چون تعاریف مختلف از آن باعث شده تفاسیر مختلفی صورت گیرد و درعین‌حال روش‌های متفاوتی در ایجاد یا گسترش آن پیشنهاد شود.