مرور برچسب

ریسک اعتباری

کردیت های نارس/ چالش بزرگ ۰۱

شبکه بانکی در سال 1401 همسو با جهان با چالش بزرگ ریسک اعتباری مواجه خواهد بود. چالشی که تازه نیست و به زودی هم قرار نیست رخت بربندد. اما بانک ها باید…