مرور برچسب

ریاست جمهوری

تزلزل قیمتها در بازار خودرو

در حالی که محدودیت عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی ادامه دارد، نمودار شدن امیدهایی نسبت به کاهش دامنه تحریم ها علیه خودروسازان داخلی موجب شده تا…