مرور برچسب

رفع تحریم

بهره برداری از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی برای بانکها اختیاری است/تمایل بانک مرکزی به اجباری…

سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی یا همان سپام حدود شش ماه است که به مرحله بهره برداری رسیده است اماهنوز الزامی از سوی بانک مرکزی برای استفاده از آن…