مرور برچسب

رانت

در اقتصادهای توسعه‌یافته دولت‌ها بنگاه‌دار نیستند/ پایین بودن نرخ رشد اقتصادی نتیجه دخالت دولت

در اقتصادهای توسعه‌ یافته دولت‌ها بنگاه‌دار نیستند درصورتیکه در کشورهای در حال توسعه سهم دولت‌ها در تولید درآمد ملی بیشتر است که موجب ناکارایی، رانت و…

چهار رانت ضدتولید

چهار منبع تولید رانت در اقتصاد ایران را که به انحراف منابع محدود کنونی منجر شده، مشخص شده است. طبق یافته‌ها، چهار مولفه «حجم بالای اقتصاد دولتی»،…