مرور برچسب

رئیس کل بانک مرکزی

آن مرد هم از ملی آمد

محمدرضا فرزین حالا چهارمین رئیس کلی است که طی 15 سال گذشته به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از بانک ملی رهسپار بانک مرکزی شده است. معلوم نیست که فرزین تا…