مرور برچسب

رئیس سازمان بورس

هزارتوی نوسانات بورسی

رئیس سازمان بورس پس از خاتمه کار بازار سهام مورد‌توجه فعالان بازار سهام قرار گرفت که به نوبه خود اتفاقی مثبت بود با این حال چند نکته در آن به چشم…