مرور برچسب

دستگاه خودپرداز

خودپرداز دست و دلباز در آمل

خودپرداز یکی از شعبه های بانک دولتی در شهرستان آمل روز پنجشنبه به برخی افرادی که برای خدمات بانکی مراجعه می کردند، فقط تراول 500 هزار ریالی پرداخت می…