مرور برچسب

دسته چک بانک رفاه

نظارت مستقیم بانک مرکزی بر صدور دسته چک/فرایند صدور چک الکترونیکی می شود نه چک /گردش فیزیکی چک متوقف…

فرآیند صدور دسته چک و پردازش چک به صورت الکترونیکی انجام می شود که این هرگز به معنی چک الکترونیکی نیست./این مسیر می‌تواند مسیر سنتی و از طریق مراجعه…