مرور برچسب

دستمزد

منازعه اقتصاد آزاد و دولتی

پرویز خوشکلام خسروشاهی بر اساس مشاهدات مکرر روزانه معمولا هرکسی دوست دارد آنچه را که دارد با قیمت بیشتری به دیگران بفروشد و آنچه را که دیگران دارند با…