مرور برچسب

خودپردازها

تحول خودپردازها با لینک

شبکه خودپرداز "لینک" در انگلستان از شرکت Expressions of Interest دعوت کرده تا قراردادی 5- 10 ساله با هم امضا کنند تا بتوانند سیستم تغییر و تنظیم برای…