مرور برچسب

خدمات الکترونیکی

چشم‌انداز بانکداری در ۲۰۲۰

بانک تجارت با حمایت از چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید و ارائه مقاله‌ای در پانل بانکداری الکترونیک، حضوری فعال در این همایش…