مرور برچسب

حوزه های مالی اعتباری وارزی

شوک در بازارهای نوظهور

شوک ارزی جدیدی در بازارهای نوظهور بروز پیدا کرده است. سرمایه‌گذاران در بازارهای نوظهور وارد یک هزارتوی ارزی شده‌اند. این هزارتو که با پیامد سقوط ارزش…